ما امانت‌دار خوبیبرای خون پاک شهدا نبودیمو خیانت کردیم به این جان‌های پاکبا امیال حیوانی و نفسانی خودمان...زمانی نام کوچه و بازار نام ارزشمند شهدا بودولی امروز....؟!!ارزش ها چه خوب در این کشور مثلاً اسلامیبرای قدرت و ثروت بعضی ها پایمال می شودخدا رحم کند ...شهدا ...شرمنده ایم...مادران شهدا ...شرمنده ایمهمسران شهدا...شرمنده ایمفرزندان شهدا ....شرمنده ایمخدای شهدا ...شرمنده ایمخاک پاک سرزمین شهدا...شرمنده ایم...#شهید_گمنام #دفاع_مقدس