از امروزکه حسین و اصحابش شهید شدند، بار سنگین اطلاع رسانی از ستمی که بر حسین رفت به دوش زینب افتاد. چه شجاعانه زینب کربلا را بر دوش گذاشت و رسانه مظلومیت شد. که اگر نبود هیچکس از ستمی که بر حسین رفت اطلاعی پیدا نمی کرد وقتی زینبی هستیم که نگذاریم ستم ها در وادی بی خبری دفن شود