در سالگرد اغتیاب امام موسی صدر: برای پیگیری ماجرا رفته بودم لیبی. مسئول امنیتی مهمی که به اسقبالم آمده بود وقتی توی خیابان تابلوی الی الامام را دیدم، خودش خندید. گفت این الی الاَمام است. یعنی به پیش. به معنای الی الاِمام نیست. به سمت امام موسی صدر نمیبریمت!