وزیر نیرو: پول برقی که صادر می کنیم گرفتیم و می گیریم