سرباز جلوی خروجی پرسید: مرخص یا آزادی؟ بعد از هشت ماه انفرادی با قاطعیت گفتم: آزادی.. صداش اومد.. امضا کن.. در زندان اوین باز صدای تلق تلق بر روی پاشنه چرخید و باز شد.. بیرون اومدم و بالا رو نگاه کردم... آسمان آبی بود.. به وقت ۷ شهریورماه ۹۶ که هرگز فراموش نخواهم کرد!