با آقامیری موافقم که بسیاری از مدافعان قرائتهای رسمی انقلاب تنگ‌نظر و انحصارگرا هستند. اما حرکت حر مثل آنست که فرمانده ارتش آمریکا در عراق به محور مقاومت بپیوندند و پارکاب سردار شهید شود. تشبیه جذب حر با جذب خوانندگان لس‌آنجلس و بازیگران فیلم فارسی جز چرندگویی و مغلطه آشکار نیست.