رمز ماندگاری #حسین(ع)، تفاوت حکومت بر قلبها توسط او و حکومت زور و تزویر امویان است، اباعبدالله حرکتش را در دعوت به زیبایی و نیکویی و پرهیز از زشتی نامید. برای حضور در راه مولایمان، باید نگاه انسانی را جایگزین خشونت، حذف منتقدان، عملکرد قبیله ای و سلیقه ای و ظلم و بیداد کنیم.