بلندمرتبه شاهی ز صدر زین افتاد... #HussainIsForAll #Hussain