یکصدسال پیش "هانا آرنت" گفت "آزادی یعنی برخورداری از حق اندیشیدن متفاوت ازحکومت". آیا #نسرین_ستوده و "نسرین ستوده" ها، #نرگس_محمدی و"نرگس محمدی" ها، جرمی بجز اندیشیدن متفاوت از حکومت مرتکب شده اند؟ #نسرین_ستوده_را_آزاد_کنید