در مصاف با بازی کودکانه تیم ترامپ انتظار نتیجه فوتبال بود اما بسکتبال 13-2 شد!هیچ زمانی آمریکا اینچنین در منجلاب گیر نکرده و ایران چنین بردی نداشته!سه برد رای نیاوردن قطعنامه آمریکا بدون استفاده از حق وتو، عدم موافقت شورای امنیت با تفسیر آمریکا برای ماشه و تعامل سازنده با آژانس