مراسم هيئت بنياد زينب كبری؛ شب عاشورامانند ساليان گذشته... امسال به صورت مجازیسخنران؛ دکتر ناصر مهدوی