مهمترین اتفاق عاشورا این بود که امام حسین (ع) با همه سرمایه اش نشان داد که در برابر قرائت رسمی یزیدی از اسلام، قرائت دیگری هم هست. قرائت حسینی. وگرنه اسلام یزیدی تنها قرائت از اسلام می ماند. کل یوم عاشورا هم تاکید بر تفاوت این دو قرائت است. التماس دعا