فرمود: رحم الله عبداً حبس نفسه علینا خدا رحمت کند آن بنده‌ای را که خود را برای ما(اهل بیت) وقف کند. امشب دعا کنیم چنین باشیم. و برای این حقیر... #عاشوراء #یالیتنا_کنا_معک #الحسین_یجمعنا #Hussain