صحرا همه گلگون شده هر بلبلی دل خون شده مظلوم حسینم ... #ما_ملت_امام_حسينیم