عاشورای امسال،عاشورایی ماهیّتاً متفاوت وحقیقتا ًعمیق است؛ عاشورای تنهایی‌ها. زمانِ: اندیشیدن به«خودِحسین» ودر خودنگریستن؛ گاهِ: اشک ریختن برغربت،تنهایی‌ها، و دلتنگی‌های حسین. غربت، درجهان؛ تنهایی، در زمان و تاریخ؛ ودلتنگی‌ها،از غلبه‌ی احساسِ غصّه‌آلود بر اندیشیدن‌‌های بنیادین؛..