ناگفته های هاشمی از ۲۷ سال همراهی با باهنر در مبارزه، ۴ روز پس از شهادت بین شهیدان بهشتی و باهنر ، من و برادرم آقای خامنه ای در مبارزه تقسیم کار شده بود قسمت اول