شيفتگان امام حسين(ع) درمحرم كرونایی ثابت كردند كه می‌توان شور وشعور حسيني(ع)را توأمان پاس داشت.اميدست زمامداران ما نيز با عنايت به تقارن تاسوعاباهشتم شهريوربدانند كه(به گفته شهيدرجايي)هرحركت و اقدام وسخن آنان،درزندگي ميليون ها ايراني مؤثر بوده وبيانگر جايگاهشان درفردای قيامت است.