اقای سید محمد خاتمی عزیزمان در ازدست دادن خاله عزادار شده است. با ایشان و برادران و خواهرانشان تماس گرفتم و تسلیت گفتم. اینجا هم تکرار میکنم روحش شاد