بنیاد مستضعفان اموال چه کسانی را مصادره کرد؟ اموال اطرافیان غارتگر شاه و طبقه بورژوازی کمپرادور غیرملی و وابسته و خائن را‌‌. مساله، بازتولید همان روابط سرمایه‌سالارانه و همان انحصارهای غارتگرانه توسط کارگزاران نظام است. وگرنه «تصرفات انقلابی» بازپس‌گیری بیت‌المال بود و عین عدالت