مجيد تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد: یکجانبه‌گرایی آمریکا سازمان ملل راتضعیف می‌کند. اقتدار شورای امنیت در خطر است تحقیر حقوق بین‌الملل توسط آمریکا به حد پایینی رسیده است. آمریکا ناقض برجام و قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد است