از حق نگذریم بیشتر عزاداریها، هم برگزار شد و هم رعایت پروتکل بهداشتی کردند. امام حسین این عزاداری های بی آسیب را می پسندد. نقش مراجع تقلیدورهبری را هم نمیشود نادیده گرفت. درمقابل شلوغی وحشتناک جاده های شمال، دلهره آور بود. کرونا وکروناز نداریم. همه ایرانی هستیم و باید رعایت کنیم