این مسئولان ژاپنی چقدر سوسولن. نخست وزیر تا مریض شده، استعفا داده. از ما درس نمیگیرن که. خدا عزراییل را برای چی افریده؟ تا روزی که نیاد، خدمت به مردم را رها نمی کنند!