و صد البته که اصلی ترین نقش در این "الگوسازی" بر عهده رسانه های رسمی جمهوری اسلامی‌ است.