هنوز عرق روسها از زحماتشان بمنظور استقرار دمکراسی در سوریه برهبری بشارراسد آزادیخواه خشک نشده که مجبورند بکمک آزادیخواه دیگری بنام لکوشنکو در بلاروس بشتابند.جناب پوتین اعلام کرده اند که نیرویی را تدارک دیده اند که عنداللزوم برای کمک به لکوشنکو ترقیخواه به آن کشور اعزام نمایند.