انصافا این ماجرای تجاوز ۳۰ مرد به یک دختر ۱۶ ساله مست در یک هتل اگر در اسرائیل نبود و در ایران بود آیا واکنش رسانه های فارسی زبان و خیل عظیم کاربران فحاش دین ستیز به همین اندازه بود؟