خیلی از دوستان گله میکنندکه پروتکل‌های سختگیرانه فقط برای محرم بود و برای سفر،مترو،پروازها،پاساژ‌ها و...به این اندازه سختگیری نشده است اینطور نیست دستورالعمل‌ها برای همه فضاهای عمومی،تفریحی و تجاری ابلاغ شد اما هیچ کدام به اندازه هیات،نه به زور که داوطلبانه،جدی گرفته و رعایت نشد.