شب هشتم محرم روضه علی اکبر می خوانند. جوانش را امام حسین به میدان فرستاد و می دانست شهید می شود. جوانی که شبیه ترین خلق خدا به پیامبر بود. وقتی هم شهید شد صورتش رابه صورت غرقه به خونش گذاشت بلکه ارام شود. نشد. از بقیه کمک خواست. جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید