من شاعرم ز روضه فقط حرف میزنم بیچاره فرشچیان که به تصویر میکشد... #شب_جمعه