امسال۱۴۰۰سال از تاسیس حکومت بنی امیه می‌گذرد که۹۰سال برجهان اسلام حکومت کرد و درمقابل،امیرمومنان وفرزندانش کمتر از۶سال حکومت را دردست داشتند اماامروز کمتر نامی به نیک از امویان حتی میان اهل سنت یاد میشود و آوازه عدالت،انسانیت،شجاعت وآزادگی حسین(ع)،پدر وبرادرش،دردنیا طنین افکن است