عظمت شهدای کربلا به چیست؟ به این است که برای جهاد در راه خدا، از عظمت دشمن نترسیدند؛ از تنهایی خود، احساس وحشت نکردند. کم بودن تعدادشان را مجوزّی برای گریختن از دشمن قرار ندادند. این خصوصیت است که یک آدم را، یک رهبر را، یک ملت را عظمت میبخشد: #نترسیدن از عظمت پوشالی دشمن