علی اکبر میوه جانان بود، شبیه‌ترین آدمیان به پیامبر در شمایل و فضایل! و چنین بود که انیس حسین‌ در حیات گردید و تنها شهید هم‌جوار او شد در ضریح شش‌گوشه! پدران داغدیده این بوم‌کهن با داغ حسین گریستند و اشک‌شان را مرهم سوگ کردند و از جان ناله برآوردند: لا‌یوم کیومک یا اباعبدالله