در امد بنیاد مستضعفان مگر نباید خرج انها شود. بقیه املاکش راهم باید بفروشد و به مشابه های اهالی روستای ابوالفضل بدهد. چرا می خواهد از آنها بگیرد؟