?زنان کشاورز و تولید محصول سالم/ لوبیا/استان مرکزی/ تابستان ۹۹1⃣? اینفوگرافیک روند تولید محصول سالم لوبیا در استان مرکزی توسط زنان کشاورز طرح توان افزایی زنان روستایی و عشایر در تولید محصول گواهی شده و سالم با حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایر و سازمان ملی استاندارد ایران ✅ دستاوردها ?افزایش ۸ درصد پروتئین کاهش ۵۰ درصد سموم کاهش ۲۵ درصد کود فسفرهکاهش ۶۷ درصد کودهای ازته روند اجرا ?۱.ثبت اطلاعات بهره برداران۲. تدوین تقویم زراعی و شناسنامه طرح۳.برگزاری کلاس های آموزشی۴. آزمون خاک۵.آزمون آب ۶.مبارزه بیولوژیکی با آفات و بیماری ها۷. پایش و کنترل نقاط بحرانی۸.ثبت مستندات در سامانه۹. نمونه گیری محصول توسط شرکت بازرسی۱۰. صدور کد شناسایی محصول۱۱.اخذ پروانه حد مجاز آلاینده ها در محصول#زنان_کشاورز #معاونت_ریاست_جمهوری_در_امور_زنان_و_خانواده#سازمان_ملی_استاندارد #معصومه_ابتکار