حق شناس عضو شورای شهر تهران تعارف را کنار گذاشته و گفته سیاهی زدن برای محرم وظیفه شهرداری نیست! بله، وظیفه شما حذف نام شهدا از خیابانها، تغییر نام خیابانها به مصدق و بازرگان و حمایت مالی از پروژه های دین زدایی است. سیاهی زدن برای سیدالشهدا لیاقت میخواهد که صد البته ندارید!