این تصویر تاریخی یعنی زعیم شیعه ولو تنها، هیچگاه نخواهد گذاشت چراغ مجلس ذکر حسین علیه‌السلام خاموش شود.