چند سال قبل اقایی به دلیل تجاوز به سه زن اعدام شد و زمانی که اعدام شد عده ای ادعا کردند به دلیل اینکه فعالیت سیاسی و خارج قید حکومت داشته اعدام شد. همان زمان در شرق نوشتیم که دلیل اعدام تجاوز بوده. البته علاوه براینکه در دادگاه کیفری به خاطر تجاوز به اعدام محکوم شده بود/1