.نباشد در جهان وقتی که از مردانگی نامیبه دنیا می دهد بی تابیِ #گهواره پیغامیغریبیِ پدر را می زدی فریاد با #گریهگلویت غرق #خون شد تا نماند هیچ ابهامیگلویت از زبانت زودتر واشد ، نمی بینمسرآغازی از این بهتر ، از این بهتر سرانجامیتو در شش بیت حق مطلب خود را ادا کردیچه لبخند پر از وحیی چه اشک غرق الهامیعلی را استخوانی در گلو بود و تورا تیریچه تضمینی ، چه تلمیحی ، چه ایجازی ،چه ایهامیتورا از واهمه در قامت #عباس می بینداگر تیر #سه_شعبه کرده پیشت عرض اندامیالا یا قوم ان لم ترحمونی فارحمو هذا....برید این جمله را ناگاه تیرِ نا به هنگامیچنان سرگشته شد آرامش عالم که بر می داشتبه سوی خیمه ها گامی به سوی دشمنان گامیبرایت با غلاف از خاک ها گهواره می سازد ندارد دفنت ای #شش_ماهه غیر از بوسه احکامیچه خواهد کرد با این حلق اگر ناگاه سر #نیزه...چه خواهد کرد با این سر اگر سنگ از سر بامی...کنار گاهواره مادر چشم انتظاری هستبرایش می برد با دست خون آلوده پیغامی..#سید_حمید_رضا_برقعی #شب_هفتم #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #یا_باب_الحوائج ..#محرم#بهشت_زهرا#امام_حسین #حب_الحسین_یجمعنا#روضه #شهدا#سرداران_بی_پلاک#شهید#شهید_گمنام#گلزار#دفاع_مقدس#جنگ#مداحی#کربلا#مدافعان_حرم #ابراهیم_هادی#جهادمغنیه #حاج_قاسم #التماس_دعا