انزوا و شکست آمریکا علیه ایران و ناکامی در همراهی رقبایش با یکجانبه گرایی علیه ایران، در تاریخ سازمان ملل بی سابقه است.آمریکا حتی در موضوع فلسطین که دولتهای عربی را هم در مقابل خود داشت،مانند شکست در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، که از حمایت برخی دولتهای عربی برخوردار بود،ناکام نشد