? سرپل ذهاب شهر بی دفاع #داستانهای_فارسی #دفاع_مقدس #کرمانشاهقیمت فروش؛ ۲۰۰۰ تومان