امشب گفتگویی داشتیم با دکتر #آخوندی رویکرد مشخص درباره #آینده_ایران داره که اسمش گذاشته #ایده_ایران مبتنی بر دوپایه 1)بهره گیری از تجربیات علمی جهان 2)درنظر گرفتن مختصات هویتی، زمانی و تاریخی ایران #ایده_ایران دال مرکزی مشخص داره به همین دلیل متناقض حرف نمیزنه @AbbasAkhoundi