بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی شورا از داوری مسابقه بین المللی "ایده‌هایی برای طرح انطباق کاربری و بازآفرینی کارخانه سیمان ری"