پنج روز پیش صاحبخانه وسایل همسایمان را ریخت وسط خیابان پنج روز است که وسائل او گوشه خیابان رها شده ایا #پناهیان حاضر است خانه‌اش در شهرک غرب را با او مواسات کند لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﭼﺮﺍ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ ؟