اوج انحطاط #آمریکا را از انتخابهایشان میشود فهمید. ببینید چه افرادی را به عنوان شخص اوّل در آمریکا بر سرِ کار آورده‌اند. آمریکا #آرمان‌شهر_غربزده‌ها است، این همان آرمان‌شهری است که غربزده‌ها به عنوان یک نقطه برجسته به آن نگاه میکردند.