صدام در نامه به رفسنجانی مرزهای آبی عراق را با ایران ۸۰۰ کیلومتر نوشت. اودر آستانه تهاجم کویت چونان رؤیایی داشت، از کویت تا عربستان، اگر ایران به سکوت می‌گذراند. روحانی امروز اشاره‌ای به این نامه داشت، این که امنیت این کشورها مدیون ایران است. صلح و ایران همزادند.