از معامله قرن به توافق حقیر رسیدند. شناسایی اسرائیل توسط امارات!! کوهی که موش زایید! به گفته امام علی (ع): قد ارعدوا و ابرقوا و مع هذین الامرین الفشل چونان تندر خروشیدند و چونان برق درخشیدند، اما پیش نرفتند و واپس‌خزیدند.