قبل اینکه این گفتگو را منتشر کنیم، گفت آن خاطره ای که درباره فلان موضوع گفتم پخش نکنید. گفتم چرا حاج آقا؟ گفت چون درباره خودم حرف زده ام و ممکن است منیت در آن باشد. خدا رحمتش کند که مرد هزینه دادن در وسط میدان و به دور از کاسبی های شخصی بود. #حسینیان