مهر محرم / احمد علویقاسم شدی که روی زمین قسمتت کنند این تکه های تن سند افتخار توست#sabzevariha #sarbedaran #sabzevari #sabzevar #sabzevarbozorg #sarbedar #سبزوارسیتی #سبزواریان #سبزواریها #سربداران #سربدار #گروه_هنری_هاتف  #سبزوار  #هنر #تئاتر #موسیقی #سینما #شهید #شهادت #هنرانقلاب #انقلاب_و_دفاع_مقدس #دفاع_مقدس