..اینجا اروند است رودی که بهانه شد برای جنگاما همچنان در جوار سرزمینم می‌خروشد.....#شهدا_زنده_اند #دفاع_مقدس#اروند_رود #ایران #خرمشهر #تهران .@f_ghasemabadi_71