تصاویری از فعالیت زنان در دفاع مقدستمجيد امام خمینی از نقش زنانو دعوت عام به استقامت (۸ آذر ۱۳۵۹)#دفاع_مقدس